Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектуПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке месторождения Бестобе согласно контракта №3996 от «07» февраля 2014 г. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу:г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ 2014 жылғы 07 ақпан№3996 келісім шарты бойынша Бестөбе кен орнына барлау жұмыстарын жүргізу барысында «Қоршаған ортаға әсерін алдын-ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

 

 

27.12.2018 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»