Согласно п.51, 55, 56, 60 «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду» № 204-п (№253), ТОО СП «КУАТАМЛОНМУНАЙ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по следующим проектным документам:

  1. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ на строительство двух разведочных скважин глубиной 2800 м, на месторождении Бектас Сырдаринского района Кызылординской области Республики Казахстан.
  2. Оценка воздействия на окружающую среду к техническому рабочему проекту на строительство двух разведочных скважин глубиной 2800м, на месторождении Бектас Сырдаринского района Кызылординской области Республики Казахстан.

Письменные предложения и замечания принимаются по адресу: г. Кызылорда, ул.А.Иманова, здание 108Г, e-mail: kuatamlonmunai@kuatamlonmunai.kzтел.: 8 (7242) 23-56-00.

 

ТОО СП «КУАТАМЛОНМУНАЙ»направляет в департамент экологии по Кызылординской области на рассмотрение и согласование вышеуказанные проектные документы.

№ 204-п (№253) «Қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі нұсқаулықтың» т. 51, 55, 56, 60 сәйкес «КУАТАМЛОНМУНАЙ» БК ЖШС жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді келесі жоба құжаттары бойынша жинау арқылы қоғамдық пікірді ескеру жүргізіледі:

  1. ҚР Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан Бектас кен орнында тереңдігі 2800 м екі барлау ұңғымаларын салуға арналған техникалық жұмыс жобасы.
  2. ҚР Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан Бектас кен орнында тереңдігі 2800 м екі барлау ұңғымаларын салуға арналған техникалық жұмыс жобасына және оған Қоршаған ортаға әсерін бағалау жобасы.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер жинау Қызылорда қаласы, А.Иманов көш., 108Г үй, e-mail: kuatamlonmunai@kuatamlonmunai.kzэлектронды мекен-жайы бойынша қабылданады. Байланыс телефоны 8 (7242) 23-56-00.

«КУАТАМЛОНМУНАЙ» БК ЖШСҚызылорда облысының экология департаментіне талқылау және келісім алу мақсатында құжаттарды жіберетіндігін жариялайды.

14.01.2019 — ТОО СП «КУАТАМЛОНМУНАЙ»