Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к Дополнению  проекта разведочных работ по поиску углеводородов согласно контракта № 3996 от «07» февраля 2014 г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: ecenter@ ecenter.kz. www.ecenter.kz. Контактный телефон: +7 (7292) 522843,+7 (7292) 203366. Сот:+77770676529

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ  № 3996   2014 жылдың «07»  ақпан айы № 3996 келісім шарт бойынша көмірсутек іздестіру барысында барлау жұмыстарын жүргізу жобасына толықтыру жұмыстаныра «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және ecenter@ ecenter.kz. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +77770676529

 

14.01.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»