Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к проекту ликвидации последствий недропользования к дополнению к проекту разведочных работ по оценке месторождения Караколь согласно контракта №3996 от 7 февраля 2014г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: ecenter@ ecenter.kz. www.ecenter.kz. Контактный телефон: +7 (7292) 522843,+7 (7292) 203366. Сот:+77770676529

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ  № 3996   2014 жылдың «07»  ақпан айы келісім шарт бойынша Қаракөл кен орнында барлау жұмыстарына баға беру барысында жер қойнауын пайдалану салдарынан ұңғымаларды жабу жобасына косымша жобаға «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және ecenter@ ecenter.kz. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +77770676529

18.01.2019 — АО «Кристалл Менеджмент»