Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к Проекту разведочных работ  по оценке месторождения Майбулак Северный  согласно контракта № 3996 от «07» февраля 2014 г». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ-ы     2014 жылдың 7 ақпан № 3996 келісім шарты бойынша Солтүстік Мабұлақ кен орнына баға беру барысында барлау жұмыстарын жүргізу жобасына «Қоршаған ортаға алдын ала баға беру» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

01.02.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»