Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектам: 1) ПредОВОС к проекту ликвидации последствий недропользования к проекту разведочных работ по оценке месторождения Жинишкекум Южный  на контрактной территории участок (блок А); 2) ПредОВОС к проекту ликвидации последствий недропользования к проекту разведочных работ по оценке месторождения Майбулак Северный  на контрактной территории участок (блок А)

АО «Кристалл Менеджмент». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: ecenter@ ecenter.kz. www.ecenter.kz. Контактный телефон: +7 (7292) 522843,+7 (7292) 203366. Сот:+77770676529

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ келесі жобалар бойынша: 1) Оңтүстік Жіңішкеқұм кен орнында барлау жұмыстарына баға беру барысында жер қойнауын пайдалану салдарынан ұңғымаларды жабу жобасына; 2) Солтүстік Майбұлак кен орнында барлау жұмыстарына баға беру барысында жер қойнауын пайдалану салдарынан ұңғымаларды жабу жобасына  «Қоршаған ортаға баға беру» жобаларын қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және ecenter@ ecenter.kz. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +77770676529

11.02.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»