Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектам: 1) ПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке месторождения Досжан согласно контракта № 3996 от «7» февраля 2014 года»;  2) ОВОС к проекту ликвидации последствий недропользования к проекту разведочных работ по оценке месторождения. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@ inbox.ru. Контактный телефон: Сот:+77770676529

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ  № 3996   2014 жылдың «07»  ақпан айы № 3996 келісім шарт бойынша төмендегі жобаларға  қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды: 1) Досжан  кен орнында барлау жұмыстарын жүргізу жұмыстаныра «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасы; 2) Досжан кен орнында барлау жұмыстарына баға беру барысында жер қойнауын пайдалану салдарынан ұңғымаларды жабу жобасына  «Қоршаған ортаға баға беру» жобасы. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@ inbox.ru. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +77770676529

20.02.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»