Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «KS Oil»проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектуОВОС к «Проекту ликвидации последствий деятельности недропользования на контрактной территории  ТОО «KS-Оil»  в пределах блоков XXIX — 39-D  (частично), Е (частично),XXX — 39- A (частично),В(частично) в Кызылординской областиРеспублики Казахстан.

Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com.  Контактный телефон: 87786190521, 8 705 739 95 54.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «KS Oil» ЖШС-і  «Қазақстан Республикасының Қызылорда облысындағы XXIX-39 — D (ішінара), Е (ішінара), ХХХ-39 — A (ішінара), В (ішінара) блоктары шегінде» KS-Оil » ЖШС келісім-шарттық аумағындағы жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарын жабу (жою) жобасына «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87786190521, 8 705 739 95 54.

28.03.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»