Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Береке Строй Групп» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту «ПредОВОС к  проекту разведочных  работ по поиску  углеводородов на контрактной территории  ТОО «Береке Строй Групп». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Береке Строй Групп» ЖШС                      көмірсутекті іздестіру барысында барлау жұмыстарын жүргізу мақсатында «Қоршаған ортаға әсерін алдын-ала баға беру» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

 

 

 

10.04.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»