Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, КФ «ПЕТРО КАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС ИНК» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ИТП на строительство разведочной скважины Южный Дощан-60 проектной глубиной 3850м (+250) на контрактной территории №240 (Кызылординская область, Республика Казахстан). Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: gul_shat_k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПЕТРО КАЗАХСТАН ВЕНЧЕРС ИНК» ҚФ Оңтүстік Дощан-60 кен орнында тереңдігі 3850м ұңғымасын барлау жұмыстарына жеке техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және gul_shat_k@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

23.05.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»