Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Искандер Ойл» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке углеводородов месторождения Сарсенбай согласно контракту №1403 от 22.04.2004 г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Искандер Ойл» ЖШС-і 22.04.2004 жылдың №1403 келісім шарт бойынша Сарсенбай кен орнында барлау ұңғымаларын жүргізу жұмыстарына  «Қоршаған ортаға алдын-ала әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

26.06.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»