Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПККР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на  строительство  эксплуатационных

скважин на месторождении Кызылкия Кызылординской области, РК». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул. Байсеитова 12 и по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

 

 

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ-ы Қызылқия кен орнында

игерім ұңғымасын салу жобасына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді мына мекен-жай арқылы: Қызылорда қаласы, Байсеитова көшесі, 12 үйде қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

26.07.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»