Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «КазНедраПроект» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведки по поиску углеводородов на контрактной территории ТОО «КазНедраПроект». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «КазНедраПроект» ЖШС шартты аймақта көмірсутек іздеу барысында барлау жұмыстарын жүргізу жобасына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

01.08.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»