Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к проекту ликвидации последствий недропользования к проекту разведочных работ по оценке обнаруженной залежи Сулутабан согласно контракта № 3996 от «07» февраля 2014 г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» АҚ-ы 2014 жылдың 7 ақпан №3996 келісім шарт бойынша Сұлутабан кен орнында жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарын жабу (жою) жобасына «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды№ Ұсыныстар мен ескертулер effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

07.08.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»