Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «ТУЗКОЛЬ МУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке месторождений (залежей) углеводородов согласно контракта 1057 от 11.12.2002 г. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ТУЗКОЛЬ МУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС-і 11.12.2002 жылдың № 1057 келісімшарт бойынша кеңінін табу барысында баға беру жұмыстарына барлау жұмыстарын жүргізу жобасына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

29.08.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»