Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Саутс-Ойл» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведочных работ на Контрактной территории №668 ТОО «САУТС-ОЙЛ» в пределах блоков XXIX-38-F (частично), XXIX-39-А (частично), В (частично), D (частично), E (частично), в Карагандинской и Кызылординской областях. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Саутс-Ойл» ЖШС-і Қарағанды және Қызылорда облысында орналасқан блок шекарасындағы XXIX-38-F(жарым-жарты), XXIX-39-А, B (жарым-жарты), D (жарым-жарты), E (жарым-жарты) № 668 келісімшарт бойынша барлау жұмыстарын жүргізу жобасына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

29.10.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»