Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «САУТС-ОЙЛ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство разведочных скважин на контрактной территории №662 с проектной глубиной 1500(±250)м, 2000(±250)м Кызылординская область, РК. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «САУТС-ОЙЛ» ЖШС-і 662 шартты аймақта тереңдігі 1500 (±250)м және 2000 (±250)м ұңғымаларын барлау жұмыстарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

05.11.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»