Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «КазНедраПроект» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Проекту ликвидации последствий разведки углеводородов согласно контракта №4711-УВС от 18 апреля 2019 года на проведение разведки и добычи углеводородов на участке Бектас Северный в пределах блока ХХХ-38-В (частично) в Кызылординской области Республики Казахстан». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «КазНедраПроект» ЖШС-і «Қазақстан Республикасының Қызылорда облысындағы ХХХ-38-В блогының шегінде Бектас Северный учаскесінде көмірсутектерін барлау және өндіруді жүргізуге арналған 2019 жылғы 18 сәуірдегі №4711-КС келісім-шартына сәйкес көмірсутектерін барлау салдарын жою жобаға» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

09.12.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»