Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Кен-Ай-Ойл Кызылорда» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту пробной эксплуатации месторождения Кенбулак. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.
ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кен-Ай-Ойл Кызылорда» ЖШС-і Кенбұлақ кен орнында сынамалы жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

24.12.2019 г. — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»