Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПККР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к Дополнению ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1700м (+250) на контрактной территории 1928 (участков входящих в эту территорию). Карагандинская область, РК». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.
ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ-ы Қарағанды облысы №1928 шартты аймақта тереңдігі 1700м (+250) барлау-пайдалану ұңғымаларын барлау жұмыстарына топлтық техникалық жобаға толықтыру жобасына «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

24.12.2019 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»