Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПККР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин на месторождении Юго-Западный Карабулак контрактной территории №3939». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: gul_shat_k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ-ы №3939 келісім шарт бойынша Оңтүстік-Батыс Қарабулақ кен орнында барлау-пайдалану ұңғымаларын қазу жұмыстарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер gul_shat_k@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

14.01.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»