Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «Кристалл Менеджмент» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство опережающе-добывающих скважин С-1 и С-3 глубиной 750 (±250)м на месторождении Сулутабан контрактной территории АО «Кристалл Менеджмент». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: gul_shat_k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кристалл Менеджмент» Сұлутабан кен орнында тереңдігі 750 (±250)м С-1 және С-3 озыңқы — өндіруші ұңғымаларын қазу жұмыстарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер gul_shat_k@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

23.01.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»