Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Кольжан» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ИТП на бурение бокового ствола скважины №207D проектной глубиной 1710м (±250м) на месторождении Северо-Западная Кызылкия
(Кызылординская обл., РК)». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по e-mail: gul_shat_k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Көлжан» ЖШС-і Солтүстік-Батыс Қызылқия кен орнында тереңдігі 1710м (±250м) №207D ұңғыма оқпаны барлау жұмыстарына жеке техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер gul_shat_k@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

23.01.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»