Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, КФ «ПКВИ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке залежи северо-восточного участка месторождения Юго-Восточный Дощансогласно контракта №240 от 18.09.1998 г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу:г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: gul_shat-k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚВИ» ҚФ18.09.1998 № 240 келісімшарт бойыншаоңтүстік-шығыс Дощанкен орнына барлау жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау»жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

24.01.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»