Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО СП «Куатамлонмунай» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проектуПредОВОС к «Проекту разработки месторождения Бектас по состоянию на 01.02.2020г.».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail:k.kildusheva@kuatamlonmunai.kz . Контактный телефон: 87012122102.

«Куатамлонмунай» БК ЖШС-і ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «01.02.2020 ж. жағдайы бойынша Бектас кен орнын игеру жобасына»«Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және k.kildusheva@kuatamlonmunai.kzэлектронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87012122102.

30.01.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»