Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство разведочных скважин с проектной глубиной 2400 (±250) м на контрактной территории ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда», расположенной в Сырдарьинском районе Кызылординской области РК. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» ЖШС Қызылорда облысы? Сырдария ауданы? Шартты аймақта тереңдігі 2400 (±250) м барлау ұңғымаларын салу жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

06.02.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»