Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к «Проекту разведочных работ по оценке залежи площади Центральный Караванчи согласно контракта № 214 от 24.08.1998 г. на 2020 год в Карагандинской и Кызылординской областях Республики Казахстан».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: murat.u@mail.ru. Контактный телефон: +7/701/9993252.

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ-мы ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының Қарағанды және Қызылорда облыстарындағы 1998 жылғы 24 тамыздағы №214 келісім-шартқа сәйкес Орталық Караванчи алаңының шоғырын бағалау жөніндегі барлау жұмыстарының жобасына» «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және murat.u@mail.ru. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +7/701/9993252.

25.02.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»