Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Недра Ком» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к Дополнению проекта разведочных работ по поиску углеводородов на участке Аксайский согласно контакта №4705-УВС-МЭ от 15.03.2019г.». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: gul_shat-k@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Недра Ком» ЖШС-і 15.03.2019ж. № 4705-УВС-МЭ келісімшарт бойынша Ақсай учаскесінде көмірсутекті іздеу жұмыстарына барлау кезінде толықтыру жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

14.07.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»