Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, АО «ПККР» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1500 (±250)м на месторождении МайбулакКызылординской области, РК». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу:г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: aset_tazabekov@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПҚҚР» АҚ-ыМайбұлақ кен орнында тереңдігі 1500 (±250)мбарлау-пайдалану ұңғымаларына топтық техникалық жоба жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және aset_tazabekov@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

14.09.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»