ФЛ «Рахмет Нурсултан» проводит общественные слушания в форме опроса по проекту «Строительство склада автозапчастей в мкр.Мерей г.Кызылорда».
Наименование местного исполнительного органа и контактные данные лица, ответственного за организацию общественных слушаний: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области: эколог отдела: Жолдасбекова Аружан, ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, тел: 605369
Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экспертизы: частная экспертная организация.
Наименование и контактные данные заказчика: ФЛ «Рахмет Нурсултан», г.Кызылорда, ул.Сужикова, 25
Наименование и контактные данные разработчика документации: ТОО «Жан и К СтройСервис» г.Кызылорда, ул.Кошербаева, 100
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту и опросный лист по учету мнения заинтересованной общественности: http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang
Адрес интернет-ресурса или электронной почты заказчика, где принимаются замечания и предложения: zhanikservis@mail.ru
Период проведения общественных слушаний в форме опроса с 24 сентября 2020 года до 22 октября 2020 года.

«Рахмет Нурсултан» ЖТ-сы «Строительство склада автозапчастей в мкр.Мерей г.Кызылорда» жобасы бойынша сауалнама туринде қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды.
Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауларды өткізуге және жауапты тұлғаның байланыс деректері: Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының ММ-нің экологы Жолдасбекова Аружан, ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, тел: 605369
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның атауын: жеке сараптама ұйымы
Тапсырыс берушінің атауы және байланыс деректері: «Рахмет Нурсултан» ЖТ, Қызылорда қаласы, Сужикова көшесі, 25 үй
Құжаттаманы әзірлеушінің атауын және байланыс деректері: «Жан и К СтройСервис» ЖШС, Қызылорда қаласы, Кошербаев көшесі, 100 үй
Мүдделі жұртшылықтың пікірін ескере отыра сауалнама парағы және жоба бойынша құжаттама жарияланған мемлекеттік органның интернет-ресурсының мекенжайы: http://gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-tabigat?lang
Ұсыныстармен ескертулер қабылданатын интернет-ресурстың мекен-жайы және тапсырыс берушінің электрондық поштасы. zhanikservis@mail.ru
2020 жылғы 24 қыркүйегінен бастап 2020 жылдың 22 қазанына дейін сауалнама түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

24.09.2020 — ФЛ «Рахмет Нурсултан»