Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Саутс Ойл» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство эксплуатационных скважин на месторождении Актау с проектной глубиной 2500(±250)м Кызылординская обл., РК. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Саутс Ойл» ЖШС ҚР, Қызылорда облысы Ақтау кен орнында тереңдігі 2500(±250)м игерім ұңғымаларын салу жұмытарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасына жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

20.10.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»