Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Кольжан» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на бурение разведочно-эксплуатационных скважин с проектной глубиной 1600 м (±250 м) на месторождении «Северо-Западная Кызылкия. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: kabdolov@mail.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Кольжан» ЖШС Солтүстік-Батыс Қызылқия кен орнында тереңдігі 1600(±250)м барлау-пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жұмытарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасына жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және kabdolov@mail.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

25.10.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»