Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «ТМГО» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Групповому техническому проекту на строительство разведочно-эксплуатационных скважин, с проектной глубиной 1300 (±250)м на контрактной территории № 4671».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: murat.u@mail.ru. Контактный телефон: +7/701/9993252.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ТМГО» ЖШС «№ 4671 келісімшарттық аумақта жобалық тереңдігі 1300 (±250)м барлау-пайдалану ұңғымаларын салуға арналған топтық техникалық жобаға» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және murat.u@mail.ru. электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: +7/701/9993252.

28.10.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»