Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, КФ «ПКВИ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ПредОВОС к проекту разведочных работ по оценке месторождений (залежей) углеводородов согласно контракта №240 от 18.09.1998 г». Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу:г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «ПКВИ» ҚФ-ы18.09.1998 жылдың№240келісімшарт бойыншакөмірсутекті іздеу жұмыстарына барлау жұмыстарына «Қоршаған ортаға әсерін алдын ала бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

18.11.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»