Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Саутс Ойл» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительства эксплуатационных скважин на месторождении Юго-Западный Карабулак проектной глубиной 1750 (+250)м в пределах Улытауского района Карагандинской области РК. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Саутс Ойл» ЖШС ҚР, Ұлытау ауданы Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кен орнында тереңдігі 1750(±250)м игерім ұңғымаларын салу жұмытарына топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасына жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

24.12.2020 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»