Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «Галаз и Компания» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к «Проекту ликвидации последствий деятельности недропользования на возвращаемую часть (геологический отвод) контрактной территории ТОО «Галаз и Компания»».
Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: bmproductionastana@gmail.com. Контактный телефон: 87057399554.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «Галаз и Компания» ЖШС «Галаз и Компания» ЖШС келісімшарттық аумағының қайтарылатын бөлігіне (геологиялық бөлуге) жер қойнауын пайдалану қызметінің салдарын жою жобасына» «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.
Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және bmproductionastana@gmail.com электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87057399554.

30.03.2021 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»