Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК» от 28.06.2007 г. №204-п п.53, ТОО «НЕДРА КОМ» проводит учет общественного мнения путем сбора письменных предложений и замечаний по проекту ОВОС к ГТП на строительство разведочных скважин на контрактной территории №4705. Аксайский-6, проектной глубиной 1600м. Сбор письменных предложений и замечаний принимаются по адресу: г.Кызылорда, ул.Байсеитова, дом 12. А также по e-mail: effect_g@inbox.ru. Контактный телефон: 87770676529.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау министрінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен бекітілген «Нұсқаулықтың…» 53-тармағына сәйкес «НЕДРА КОМ» ЖШС №4705 шартты аймақта барлау ұңғымаларын салу. Аксайский-6, тереңдігі 1600м топтық техникалық жобаға «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасына жобасынының қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды. Ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қ. Байсеитова к. 12 үй және effect_g@inbox.ru электронды почтасы арқылы қабылданады. Байланыс телефоны: 87770676529.

05.04.2021 — Согласно «Инструкции…» утвержденной приказом МООС РК»